Μέτρο

Υποδιαίρεση του Άξονα Προτεραιότητας. Το Μέτρο αποτελείται από ένα σύνολο ομοειδών Έργων / Ενεργειών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Μέτρου, ενώ ο Άξονας αποτελείται από ένα σύνολο ομοειδών Μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές ομάδες πολιτών που οργανώνονται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι MKO επιτελούν μια πλειάδα υπηρεσιών και ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, μεταφέρουν τις ανησυχίες των πολιτών στις κυβερνήσεις, παρακολουθούν πολιτικές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά κλπ. θέματα ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο έχουν ιδρυθεί. Εκπρόσωπος της γραμματείας των MKO συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του KΠΣ.

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης A.E.

Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκε το 1996 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η υποστήριξη που παρέχει η MOΔ αε στην εφαρμογή και οργάνωση της διαχείρισης του KΠΣ συνίσταται ιδίως σε: α)Επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης β)Μεταφορά τεχνογνωσίας με τη συνεχή κατάρτιση των στελεχών των εμπλεκομένων αρχών και υπηρεσιών στο KΠΣ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών καθώς και την οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών γ)Υποστήριξη των Δικαιούχων κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μετά από πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής δ)Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του KΠΣ για την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των Διαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ε)Πρόταση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Διαχειριστικής Αρχής συγκεκριμένης δομής οργάνωσης στ)Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων για λογαριασμό των ενδιαφερομένων αρμοδίων υπηρεσιών ζ)Υποστήριξη της συνολικής οργάνωσης των Διαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και πρόταση του κατάλληλου προσωπικού και τη συνόδευσή του στην υπηρεσία υποδοχής. Πηγή :1) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ελλάδα – 2) N. 2372/96 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» – 3) N. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκε το 1996 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η υποστήριξη που παρέχει η MOΔ αε στην εφαρμογή και οργάνωση της διαχείρισης του KΠΣ συνίσταται ιδίως σε:

  1. Επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης
  2. Μεταφορά τεχνογνωσίας με τη συνεχή κατάρτιση των στελεχών των εμπλεκομένων αρχών και υπηρεσιών στο KΠΣ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών καθώς και την οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών
  3. Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μετά από πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής
  4. Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του KΠΣ για την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των Διαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  5. Πρόταση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Διαχειριστικής Αρχής συγκεκριμένης δομής οργάνωσης
  6. Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων για λογαριασμό των ενδιαφερομένων αρμοδίων υπηρεσιών
  7. Υποστήριξη της συνολικής οργάνωσης των Διαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και πρόταση του κατάλληλου προσωπικού και τη συνόδευσή του στην υπηρεσία υποδοχής.

Πηγές :

  1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ελλάδα
  2. N. 2372/96 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
  3. N. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»

Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Ιδρύθηκε το 1996 από το YΠEΘO για τον έλεγχο της τήρησης της κοινοτικής νομιμότητας και του αντίστοιχου εθνικού δικαίου μεταγραφής στον τομέα ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων (έργων και υπηρεσιών) στην χώρα μας και την ενθάρρυνση του ανοίγματος της ελληνικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό. Ανήκει στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (KΔEOΔ) και έχει σκοπό την ενημέρωση των αναθετουσών αρχών σχετικά με τις μεταβολές που επέρχονται στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο και στις διαδικασίες που διέπουν εν γένει την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία

Η εθνική αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.
Στη MEA, όπως και στις αντίστοιχες εθνικές αντιπροσωπείες των άλλων κρατών μελών, προΐσταται ο μόνιμος αντιπρόσωπος, που κατά κανόνα είναι ανώτερος διπλωμάτης. Η επιτροπή όλων των μόνιμων αντιπροσώπων λέγεται COREPER και προετοιμάζει τις υπουργικές συνόδους.

Πηγή «Στην Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οδηγός του Πολίτη για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996