Καθαρή Εθνική Δαπάνη

Είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από την Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη, αφού αφαιρεθούν οι δοσοληψίες με το εξωτερικό.

Καθαρό Εθνικό Εισόδημα

Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν στο οποίο προστίθεται το αποτέλεσμα των δοσοληψιών με το εξωτερικό.

Καθαρό Εθνικό Προϊόν

Το σύνολο των εισοδημάτων, σε νομισματικές μονάδες, που εξασφαλίζουν οι κάτοικοι μιας χώρας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και όσα διατέθηκαν για την απόκτηση του προϊόντος αυτού εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Καινοτόμες ενέργειες ή καινοτόμες δράσεις

Καινοτόμες ενέργειες θεωρούνται εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στην εκπόνηση νεωτεριστικών μεθόδων και πρακτικών που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των Στόχων αριθ. 1, αριθ. 2 και αριθ. 3. Πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή με τρόπο απλό, διαφανή και σύμφωνο με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Πηγή :Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 για τα Διαρθρωτικά Tαμεία

Καινοτομία

Ο όρος καινοτομία ορίζει τόσο μια διαδικασία όσο και το αποτέλεσμά της. Πρόκειται για τη μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής – νέα βελτιωμένη – ή ακόμη σε νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. Ο όρος καλύπτει επίσης την κοινωνική, θεσμική και οργανωτική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών. Κατηγορίες Δαπανών E.K.T. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που δύναται να τύχουν της συνδρομής του EKT. Αυτές αφορούν : •την αμοιβή, τις συναφείς δαπάνες καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των επωφελούμενων •το κόστος προετοιμασίας, λειτουργίας, διαχείρισης και αξιολόγησης των ενεργειών του EKT, αφαιρουμένων των εσόδων •το κόστος των χορηγούμενων ενισχύσεων στην απασχόληση •το κόστος των ενεργειών της τεχνικής βοήθειας, προτύπων σχεδίων και σχεδίων επίδειξης.

Κατηγορίες Δαπανών Ε.Κ.Τ.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που δύναται να τύχουν της συνδρομής του ΕΚΤ. Αυτές αφορούν: 

  • την αμοιβή, τις συναφείς δαπάνες καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των επωφελούμενων 
  • το κόστος προετοιμασίας, λειτουργίας, διαχείρισης και αξιολόγησης των ενεργειών του ΕΚΤ, αφαιρουμένων των εσόδων 
  • το κόστος των χορηγούμενων ενισχύσεων στην απασχόληση 
  • το κόστος των ενεργειών της τεχνικής βοήθειας, προτύπων σχεδίων και σχεδίων επίδειξης.

Κατηγορίες Ενεργειών ΕΚΤ
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που συγχρηματοδοτεί το EKT είναι γενικά οι εξής :
α) Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, μαθητεία, προκατάρτιση, προσανατολισμός, συμβουλευτική και συνεχής κατάρτιση
β) Ενισχύσεις στην απασχόληση
γ) Μεταπτυχιακή κατάρτιση και κατάρτιση στελεχών σε ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις στο τομέα της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογικής ανάπτυξης
δ) Ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης
ε) Ενίσχυση για δομές και συστήματα
στ) Συνοδευτικά μέτρα
ζ) Καινοτόμες δράσεις και τεχνική βοήθεια

Πηγή: Κανονισμός (EK) αριθ.1784/1999 του Συμβουλίου της 13.8.1999.

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών και στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών. Επιπλέον συμβάλλουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης, συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες. Προωθούν την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού, την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την υποστήριξη των φυλακισμένων για την ομαλή επανένταξή τους.

Πηγή : Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης

Είναι δομές του OAEΔ και παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνονται στο εργατικό δυναμικό και βοηθούν : •να διερευνηθούν οι επαγγελματικές προτιμήσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά •να αξιολογηθούν οι επαγγελματικές γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες. Επίσης, παρέχουν πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγέλματα και προοπτικές απασχόλησης και βοηθούν το εργατικό δυναμικό να καταστρώσει τα επαγγελματικά του σχέδια με υπηρεσίες τεχνικών αναζήτησης εργασίας. Σήμερα, υπάρχουν τρία κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Επίσης, σε κάθε περιφερειακή Διεύθυνση του OAEΔ και στα K.Π.A. υπάρχουν τα Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Είναι δομές του OAEΔ και παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνονται στο εργατικό δυναμικό και βοηθούν:

  • να διερευνηθούν οι επαγγελματικές προτιμήσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά
  • να αξιολογηθούν οι επαγγελματικές γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες.

Επίσης, παρέχουν πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγέλματα και προοπτικές απασχόλησης και βοηθούν το εργατικό δυναμικό να καταστρώσει τα επαγγελματικά του σχέδια με υπηρεσίες τεχνικών αναζήτησης εργασίας.
Σήμερα, υπάρχουν τρία κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Επίσης, σε κάθε περιφερειακή Διεύθυνση του OAEΔ και στα K.Π.A. υπάρχουν τα Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Θεσμός για την παροχή συνεχιζόμενης (μετά την αρχική) επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζομένους, ανέργους, άτομα ειδικών κατηγοριών (μετανάστες, παλιννοστούντες, AMEA) με σκοπό την υποστήριξη της προσαρμογής τους τις νέες συνθήκες που επιβάλλονται από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, την επανένταξη των ανέργων και την καταπολέμηση των κοινωνικά αποκλεισμένων κατηγοριών. Τα ΚEK εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και πιστοποιούνται από το ΕΚΕΠΙΣ.

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

NΠIΔ, με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο και το Ηράκλειο, που λειτουργεί υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Βασικός άξονας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του KEΘI είναι η προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που καθορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με συνυπογραφή από δύο ή περισσότερους Υπουργούς – όταν εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Υπουργών – κατ΄ εξουσιοδότηση σχετικού Νόμου.

Κοινοτικές Αποφάσεις

Οι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεσμεύουν άμεσα εκείνον ή εκείνους προς τους οποίους απευθύνονται (κράτη -μέλη, επιχειρήσεις ή πολίτες κρατών – μελών) και διακρίνονται για την ατομική ισχύ (οι αποδέκτες ορίζονται και δεσμεύονται ατομικά, στοιχείο που διαφοροποιεί τις Κοινοτικές Αποφάσεις από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς) και τη δεσμευτικότητα ως προς όλα τα στοιχεία τους (στοιχείο που τις διακρίνει από τις Κοινοτικές Οδηγίες).

Πηγή :«Ευρωπαϊκά Κείμενα : Το Αλφάβητο του Κοινοτικού Δικαίου»

Κοινοτικές Οδηγίες

Οι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απευθύνονται σε ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη-μέλη και είναι δεσμευτικές όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο αλλά επαφίεται στις εθνικές αρχές η επιλογή του τύπου και των μέσων ενσωμάτωσής τους στο εθνικό δίκαιο.

Πηγή :«Ευρωπαϊκά Κείμενα : Το Αλφάβητο του Κοινοτικού Δικαίου»

Κοινοτική Νομοθεσία

Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων από μέρους των Κοινοτικών Οργάνων, ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και τις σχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τους πολίτες των κρατών μελών.
Η Κοινοτική Νομοθεσία αποτελείται αφενός από τους κανόνες που περιλαμβάνονται στις ιδρυτικές Συνθήκες, τις μετέπειτα συμπληρώσεις και τροποποιήσεις τους και τις Συνθήκες ένταξης και αφετέρου από τις νομοθετικές πράξεις (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες) που διαμορφώνονται από τα Κοινοτικά Όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Πηγή :«Ευρωπαϊκά Κείμενα : Το Αλφάβητο του Κοινοτικού Δικαίου»

Κοινοτική Συμμετοχή

Η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού ενός Έργου και προέρχεται από κοινοτικούς πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Χρηματοδοτικών Μέσων.

Κοινοτικοί Κανονισμοί

Οι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, διακρίνονται από τον κοινοτικό χαρακτήρα (ισχύουν ενιαία και πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη) και την άμεση ικανότητα εφαρμογής τους (δεν οφείλουν προηγουμένως να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο). Είναι η πλέον ισχυρή μορφή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Πηγή :«Ευρωπαϊκά Κείμενα : Το Αλφάβητο του Κοινοτικού Δικαίου»

Κοινωνικοί εταίροι

Οι συνομιλητές της Επιτροπής των οποίων την άποψη υποχρεούται να λαμβάνει όταν επιθυμεί να υποβάλει προτάσεις συγκεκριμένης πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος πραγματοποιείται με τις τρεις κύριες οργανώσεις εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο: •Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES) •Ένωση των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNICE) •Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων(CEEP). Καθήκον της Επιτροπής είναι να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσει και να διευκολύνει τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον μελλοντικό προσανατολισμό της κοινοτικής δράσης. Πηγή :ΓΛΩΣΣAPIO Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 2000
Οι συνομιλητές της Επιτροπής των οποίων την άποψη υποχρεούται να λαμβάνει όταν επιθυμεί να υποβάλει προτάσεις συγκεκριμένης πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος πραγματοποιείται με τις τρεις κύριες οργανώσεις εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES)
  • Ένωση των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNICE)
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων(CEEP).
  • Καθήκον της Επιτροπής είναι να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσει και να διευκολύνει τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον μελλοντικό προσανατολισμό της κοινοτικής δράσης.

Πηγή :ΓΛΩΣΣAPIO Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 2000

Κοινωνικός διάλογος

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μια διαδικασία διαβούλευσης που διεξάγεται από τους κοινωνικούς εταίρους στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνει τις συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, τις κοινές ενέργειές τους και τις τυχόν διαπραγματεύσεις τους, καθώς και τις συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των οργάνων της EE.

Πηγή :ΓΛΩΣΣAPIO «Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 2000

Κόστος ή Δαπάνη

Η ανάλωση ή διάθεση πόρων (π.χ. έδαφος, μηχανήματα, εργασία, κλπ.) που απαιτούνται στο επενδυτικό σχέδιο ως εισροές για την κατασκευή του (άμεσο κόστος), καθώς και οι άλλες αρνητικές επιπτώσεις (έμμεσο κόστος) που προκαλούνται από το Σχέδιο Επένδυσης, όπως η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η καταστροφή μιας ακτής, κ.λπ.