Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Άλλοι

Πέραν των βασικών δικαιούχων του Προγράμματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν σειρά δράσεων σε μεγάλο εύρος και οι οποίοι από το νόμο ή τα ιδρυτικά ή καταστατικά τους κείμενα εξυπηρετούν την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (ΕΥΕ του ΥπΠΔΒΜΘ, Παιδαγωγικό, ΟΕΠΕΚ, ΟΕΕΚ, ΑΕΙ), τη σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας (ΕΚΕΠ) ή τη δια βίου μάθηση (ΙΔΕΚΕ), μεμονωμένες δράσεις του Προγράμματος αναλαμβάνουν:

(α) φορείς με ειδικότερο αντικείμενο στο χώρο της εκπαίδευσης: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Σιβιτανίδειος και μία σειρά φορέων στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

(β) φορείς που έχουν μεν ευρύτερο καταστατικό σκοπό αλλά δύνανται να αναλαμβάνουν και δράσεις στα πεδία που καλύπτει το ΕΠΕΚΔιΒιΜ (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ινστιτούτο Νεολαίας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)

Αρχείο για "Άλλοι"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 7 (PDF| 1,18 MB) ΑΠ 8 (PDF| 1,18 MB) ΑΠ 9 (PDF| 1,18 MB)

Περισσότερα »

(12/06/2012) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (MIS_215558), στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (MIS_215565) και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (MIS_215570), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|2,11 MB) ΑΠ 2 (PDF|2,11 MB) ΑΠ 3 (PDF|2,11 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 9617/22-06-209) για υποβολή προτάσεων για τις πράξεις 1. «Πρακτική Άσκηση  Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2008-2010» και 2. «Πρακτική Άσκηση  Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2011-2015» της κατηγορίας πράξης «Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4– 5 – 6   του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Τροποποίηση Πρόσκλησης  (Α.Π 11850/18-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση» και την οριζόντια πράξη «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποιημένης πρόσκλησης (PDF | 479 KB) Περισσότερα »

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 3372/05-03-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας  και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» – Οριζόντια Πράξη στους  Άξονες προτεραιίτητας 4, 5 , του ΕΠ  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (“Θυρίδες Επιχειρηματικότητας Νέων [24]”) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», πράξη «Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας».

Περισσότερα »

 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων 78 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και 80 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».

 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης (PDF|124 KB)  Περισσότερα »

 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων 78 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και 80 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».

 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης (PDF|124 KB) 

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

 1η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. : 16849, Ημερομηνία:  07/10/2011 Πρόσκλησης με τίτλο: «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»

Περισσότερα »

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  στο πλαίσιο της Πράξης:  “Δράσεις Ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης”, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »