Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Άλλοι

Πέραν των βασικών δικαιούχων του Προγράμματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν σειρά δράσεων σε μεγάλο εύρος και οι οποίοι από το νόμο ή τα ιδρυτικά ή καταστατικά τους κείμενα εξυπηρετούν την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (ΕΥΕ του ΥπΠΔΒΜΘ, Παιδαγωγικό, ΟΕΠΕΚ, ΟΕΕΚ, ΑΕΙ), τη σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας (ΕΚΕΠ) ή τη δια βίου μάθηση (ΙΔΕΚΕ), μεμονωμένες δράσεις του Προγράμματος αναλαμβάνουν:

(α) φορείς με ειδικότερο αντικείμενο στο χώρο της εκπαίδευσης: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Σιβιτανίδειος και μία σειρά φορέων στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

(β) φορείς που έχουν μεν ευρύτερο καταστατικό σκοπό αλλά δύνανται να αναλαμβάνουν και δράσεις στα πεδία που καλύπτει το ΕΠΕΚΔιΒιΜ (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ινστιτούτο Νεολαίας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)

Αρχείο για "Άλλοι"

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους,  προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης) εξωτερικό συνεργάτη που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους προκηρύσσει με σύμβαση έργου μία (1) θέση  εξωτερικού συνεργάτη /μέλους συγγραφικής ομάδας για τη συγγραφή του υλικού πιστοποίησης για τη θεματική ενότητα “Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας”. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους προκηρύσσει με σύμβαση έργου μία (1) θέση  εξωτερικού συνεργάτη /μέλους συγγραφικής ομάδας για τη συγγραφή του υλικού πιστοποίησης για τη θεματική ενότητα “Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων”. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΕΑΠ στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους προβαίνει στη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Αναβάθμιση αδειών χρήσης λογισμικού SABA CENTRA Web Conferencing. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΕΑΠ στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους προβαίνει στη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτηρίου στο Δήμο της Αθήνας. Περισσότερα »

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους , ανακοινώνει ότι  ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου διάρκειας  ενός (1) έτους, σε προσωπικό. Περισσότερα »

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου διάρκειας  ενός (1) έτους, σε προσωπικό. Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής  Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης » του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιλογή εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου κατά την  υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της Επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση. Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής  Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης » του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος επιστημονικούς υπευθύνους θεματικών ενοτήτων  για την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ,  στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και  εθνικών πόρων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών. Περισσότερα »