Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Άλλοι

Πέραν των βασικών δικαιούχων του Προγράμματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν σειρά δράσεων σε μεγάλο εύρος και οι οποίοι από το νόμο ή τα ιδρυτικά ή καταστατικά τους κείμενα εξυπηρετούν την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (ΕΥΕ του ΥπΠΔΒΜΘ, Παιδαγωγικό, ΟΕΠΕΚ, ΟΕΕΚ, ΑΕΙ), τη σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας (ΕΚΕΠ) ή τη δια βίου μάθηση (ΙΔΕΚΕ), μεμονωμένες δράσεις του Προγράμματος αναλαμβάνουν:

(α) φορείς με ειδικότερο αντικείμενο στο χώρο της εκπαίδευσης: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Σιβιτανίδειος και μία σειρά φορέων στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

(β) φορείς που έχουν μεν ευρύτερο καταστατικό σκοπό αλλά δύνανται να αναλαμβάνουν και δράσεις στα πεδία που καλύπτει το ΕΠΕΚΔιΒιΜ (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ινστιτούτο Νεολαίας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)

Αρχείο για "Άλλοι"

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 7, 8, 9» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και εθνικών πόρων, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Περισσότερα »

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση, Στελέχωση, Λειτουργία και Υποστήριξη καθώς και Δράσεις Δημοσιότητας ΜΟΔΙΠ ΕΑΠ», της Πράξης «Ανάπτυξη Υποδομών ΜΟΔΙΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι, ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου διάρκειας ενός (1) έτους σε προσωπικό.

Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ,  υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, ως κεντρικών μέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην Κοινωνία της Γνώσης, σχεδίασε το έργο: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» το οποίο και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.] και από εθνικούς πόρους. Για την υποστήριξη της εγκεκριμένης πράξης στη Θεματική Ενότητα “Εισαγωγική Συνδικαλιστική Επιμόρφωση”,  προκηρύσσονται: Περισσότερα »

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προβαίνει σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη Τιμή, για την Αναβάθμιση του λογισμικού «IBM WEBSPHERE PORTAL EXTEND» – «LOTUS SAMETIME STANDARD» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε προσωπικό. Περισσότερα »

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», μέσω του  ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και εθνικών πόρων, επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με φυσικό πρόσωπο, επιστημονικό συνεργάτη. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και  εθνικούς πόρους, προκηρύσσει μία (1 ) θέση εξωτερικού συνεργάτη /ερευνητή με σύμβαση έργου. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και  εθνικούς πόρους, προκηρύσσει μία (1 ) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων νομικών υπηρεσιών. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και  εθνικούς πόρους, επαναπροκηρύσσει μία (1 ) θέση μερικής απασχόλησης με σύμβαση έργου που αφορά σε εξωτερικό συνεργάτη για την λογιστική παρακολούθηση.   Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (JSTOR,  Webdewey, Cataloger’s desktop και Classification web), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Συνδρομές έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας» της πράξης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »