Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας

Αρχείο για "Ειδ.Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας"

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει  διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για το έργο:  «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» στο πλαίσιο της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει τη  Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση» στο πλαίσιο της Πράξης: «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων προβαίνει σε  Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό με  αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση σεμιναρίων για Στελέχη» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει την διενέργεια  Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Αναπαραγωγής και Διανομής Επιμορφωτικού- Εκπαιδευτικού Υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης  για ένταξη μακθητών με αναπθρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

(25/01/2011) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π. 13430/21-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση έργου επτά (7) ειδικούς επιστήμονες στον τομέα της οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης ολοκληρωμένων και ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σχολική επιτυχία για τους σκοπούς της επιστημονικής καθοδήγησης των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ‐ ΑΠ 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ‐ ΑΠ 2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ‐ ΑΠ 3», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΕΔΒΜ), οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1 (DOC|511 KB) – ΑΠ2 (DOC|512 KB) – ΑΠ3 (DOC|513 KB)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Αποτίμηση – αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 –Οριζόντια Πράξη»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Οριζόντια Πράξη – Α.Π. 4 – Α.Π. 5 – Α.Π. 6 (DOC|479 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(15/09/2011)  3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 9300/18-06-2010) [80] για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής  ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8205/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.
Περισσότερα »