Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας

Αρχείο για "Ειδ.Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας"

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις
Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 15327/16-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 (15/09/2011) 2η Επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8671/09-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης “Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής  διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης   (PDF|403 KB)

 

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ανάκλησης των Αποφάσεων Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισµού, αξιολόγησης και οργάνωσης για το “Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία”»

ΑΠ1 (PDF|154 KB) – ΑΠ2 (PDF|154 KB) – ΑΠ3 (PDF|154 KB)

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ανάκλησης των Αποφάσεων Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισµού, αξιολόγησης και οργάνωσης για το “Πρόγραµµα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστηµάτων και συναφούς εξοπλισµού στην τάξη για µια ψηφιακά υποστηριζόµενη διδασκαλία”»

ΑΠ1 (PDF|154 KB) – ΑΠ2 (PDF|154 KB) – ΑΠ3 (PDF|154 KB) 

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’αρ. 43 Ανοιχτής Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 9620/22-6-2009) για την κατηγορία πράξης «Κινητές Βιβλιοθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία » που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την υλοποίηση του έργου «Εξωτερική Αξιολόγηση της Κατηγορίας Πράξης», στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού, αξιολόγησης και οργάνωσης για το ‘Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία’». Η υλοποίηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους και αφορά στην: Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησεκυμάτων στο πλαίσιο του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση της Κατηγορίας Πράξης» των Πράξεων «Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού, αξιολόγησης και οργάνωσης για το Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό το αντικείμενο του οποίου αφορά στην: Περισσότερα »