Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος, δημιούργησε το ανοιχτό μητρώο συμβούλων φυσικών προσώπων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στα μέλη του μητρώου η υπηρεσία απευθύνεται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Οι συμβάσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμβούλους αφορούν ενδεικτικά τα εξής αντικείμενα:

 • α) προληπτικό έλεγχο – εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαδικασία διακήρυξης και σύναψης σύμβασης
 • β) σύνταξη διακηρύξεων, τευχών δημοπράτησης και συμβάσεων,
 • γ) προγραμματισμό, οργάνωση, σχεδιασμό συγχρηκατοδοτούμενων προγραμμάτων / έργων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
 • δ) στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικών στο τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης,
 • ε) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση Έργων,
 • στ) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στην ολοκλήρωση των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 • ζ) τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειών της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ και λειτουργίας της ΕΥΔ γενικότερα,
 • η) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ σε διαδικασίες αξιολόγησης / αποτύπωσης στοιχείων προόδου της πορείας υλοποίησης πράξεων του προγράμματος, καθώς και στοιχείων προτάσεων των φορέων προς ένταξη έργων,
 • θ) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στις απαιτούμενες διαδικασίες τήρησης της νομιμότητας και της κανονικότητας των ενεργειών εφαρμογής του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ,
 • (ι) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στις δράσεις δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος

Επίσης έχοντας ως στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων σε ψηφιακή μορφή, η Υπηρεσία διαμόρφωσε ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των υποψηφιοτήτων, βάσει της οποίας τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των υποψηφίων Συμβούλων.

Παράλληλα με το παραπάνω μητρώο, η Υπηρεσία απευθύνεται και σε εμπειρογνώμονες (επιστήμονες και αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς) με αποδεδειγμένη επιστημονική ειδίκευση και εγνωσμένο επιστημονικό κύρος, με σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων έργων και διαγωνισμών καθώς και της κατάρτισης κειμένων στρατηγικής, σχεδιασμού και προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ. Αναλυτικότερα στους εμπειρογνώμονες η ΕΥΔ αναθέτει :

 • (α) την επιστημονική γνωμάτευση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό, την αξιολόγηση ή την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Προγράμματος και της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής,
 • (β) την επιστημονική αξιολόγηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση σχεδιαζόμενων δράσεων,
 • (γ) την επίλυση επιστημονικών ερωτημάτων σχετιζόμενων με σχεδιαζόμενες ή υλοποιούμενες δράσεις.

Αρχείο για "Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας"

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11257/24-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των δημοσίων ΙΕΚ της χώρας & άλλων σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εποπτείας άλλων υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στη χορήγηση επιταγών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους 18-25 ετών. Περισσότερα »

Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και κεντρικός πολιτικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των γενικών στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η βελτίωση των Δομών και γενικότερα των όρων και προϋποθέσεων μέσω των οποίων τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στηρίζουν τους φοιτητές τους για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο και να διαμορφωθούν διαδικασίες βιώσιμες ώστε να παρέχεται συστηματικά στήριξη των φοιτητών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιήθηκαν οι Πρoσκλήσεις υπ’αρ. 27 και 28 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π  5426/21-04-2011) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των ΕΠΑΣ εποπτείας άλλων Υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

(14/02/2011) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ πρόσκλησης (Α.Π 12604/10-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Κέντρο μελετών για την παρακολούθηση, διερεύνηση και ανάδειξη θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας»  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8414/07-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 7573/25-05-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 2796/12-03-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη «Αποτίμηση – αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» [55]
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14823/23-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ», πράξη «Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ»
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 7528/26-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κατηγορίας πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης», πράξη «Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2007»
Περισσότερα »