- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013

Βασικό στοιχείο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Οι ανωτέρω στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού προτύπου που έχει υιοθετήσει η Ελληνική Κυβέρνηση, για την Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. www.espa.gr [1]

Μέσω του ΕΣΠΑ επιδιώκεται για την «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» :

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, οι επενδύσεις για την εκπαίδευση ανέρχονται σε 3,3 δις. ευρώ δημόσιας δαπάνης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Bίου Μάθηση» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) περιόδου 2007-2013. Τα παραπάνω προγράμματα καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των Περιφερειών της χώρας.

Η συνολική στρατηγική για την παιδεία θα χρηματοδοτηθεί στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 από:

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με 1.440 Μ€ (από σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 2.215 Μ€).
  2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για την ανάπτυξη κτιρίων και εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης & της δια βίου μάθησης. Οι πόροι υπολογίζονται σε 1.160 Μ€ αυξημένοι σε σχέση με το Γ’ ΚΠΣ.
  3. Εθνικούς πόρους μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους.

Η στρατηγική στόχευση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Bίου Μάθηση» απευθύνεται και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου, Σταδιακής Εισόδου) που εμπίπτουν και στους δύο Στόχους, δηλαδή τον Στόχο της «Σύγκλισης» και τον Στόχο της «Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης». Η επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για το νέο Ε.Π. είναι επομένως το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ενότητα 2/Πλήρες κείμενο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» [2] (PDF|182 KB)