ΟΑΕΔ – ΦΕΚ Ορισμού του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ
συγχρηματοδοτούμενες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” 

 

ΑΠΚΟ
ΦΕΚ Ορισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ «2014-2020» & ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων

ΦΕΚ Ορισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ «2014-2020» & ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων