Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Έρευνα

Παρά την πολυπλοκότητα και το εκτεταμένο εύρος εξειδίκευσης των αντικειμένων που άπτονται του τομέα της «Έρευνας» έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» & που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του δεσμευμένου για την έρευνα προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο έχουν δημοσιοποιηθεί οι κάτωθι προσκλήσεις:

  1. η αρ. πρωτ. 29022/30.12.2008 «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος»
    • Δικαιούχος: ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  2. η αρ. πρωτ. 9510/19-06-2009 Πρόσκληση: του Υπ.Ε.Π.Θ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ».
    • Δικαιούχος: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)
  3. η αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».
    • Δικαιούχος: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αρχείο για "Έρευνα"

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 19497/16-11-2011 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Χρηµατοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Απόφαση ανάκλησης ισχύος της Πρόσκλησης  (PDF | 186 KB)

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Οδηγού Διαχείρισης σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκλησης  με ΚΩΔ:49, όπως επικαιροποιήθηκε  για την συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς  πόρους  Πράξη : «ΘΑΛΗΣ », Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Όπως είχε ανακοινωθεί στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και την Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, η υποβολή και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες όσοι έχουν υποβάλει προτάσεις στα δύο ως άνω προγράμματα θα πρέπει να αναρτήσουν ευρεία περίληψη της πρότασής τους στα αγγλικά. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 11671/24-7-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για την πράξη «Θαλής»
Περισσότερα »

Υπό Αξιολόγηση

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 9510/19-06-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ»
Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 29022/30-12-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», πράξη «Ηράκλειτος ΙΙ»
Περισσότερα »