Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Δημοσιότητα Προγράμματος

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος, με ταυτόχρονη ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς να υπηρετηθεί «το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν». Στόχος είναι να γίνει και ο πολίτης «κοινωνός» των συμμετοχικών προσπαθειών που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβάλλονται και αξιολογούνται, οι καλές πρακτικές αξιοποιούνται και επιτυγχάνεται η αύξηση της συμμετοχής στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προβάλλονται πλέον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

 

Για θέματα Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος σας ενδιαφέρουν:

 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης είναι η Μονάδα Α3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Αρχείο για "Δημοσιότητα"

Στις 17.12.2014 εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 που είχαν υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές, συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Περισσότερα »

Νέα παρέμβαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση αποτελεί το έργο «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/ Επαγγελματικής Εμπειρίας» για 7.000 αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ με τη σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ).

Το έργο «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/ Επαγγελματικής Εμπειρίας» προϋπολογισμού 38.358.720€, αφορά στην εκπόνηση Δράσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης ηλικίας έως 29 ετών, στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης: Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Ήπειρος, Θεσσαλία, Αν. Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.

Περισσότερα »

Περισσότερα »

-Ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών Φοιτητών: Κάθε νέος, φοιτητής ή απόφοιτος Πανεπιστημίου και ΤΕΙ της χώρας, μπορεί να λάβει μέρος στους διαγωνισμούς καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ). Οι νέοι που επιθυμούν να επιχειρήσουν ενθαρρύνονται να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια σε τομείς όπως ο τουρισμός-πολιτισμός, τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή, η ενέργεια και οι ΑΠΕ, οι μεταφορές, η υψηλή τεχνολογία, η βιοτεχνολογία κ.λπ. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.

-Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν ως στόχο να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι ‘Χώροι Συνεργασίας’ να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες, καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που επωφελούνται από το Πρόγραμμα μπορεί να είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είτε έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο  διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας ή θα διακριθούν σε μελλοντικούς σχετικούς διαγωνισμούς.

Μέχρι τώρα έχουν ωφεληθεί 240 διακεκριμένοι σε διαγωνισμούς.

Σχετικές πληροφορίες: http://www.neagenia.gr/

 

Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) στοχεύουν στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, στην προώθηση  της εξωστρέφειας των Ελλήνων ερευνητών και στη δημιουργία ευκαιριών με αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τη χώρα. 

Ειδικότερα, οι δράσεις που ενισχύονται είναι: 

-Ηράκλειτος ΙΙ: 827 ενισχυόμενα προγράμματα, από τα οποία τα 209 ολοκληρωμένα. Χρηματοδότηση για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στους τομείς του περιβάλλοντος, των ανθρωπιστικών και πολιτικών-κοινωνικών επιστημών, ιατρικής, θετικών επιστημών και πληροφορικής.

-Αρχιμήδης ΙΙΙ:  2.400 ερευνητές σε ερευνητικές ομάδες από τα ΤΕΙ της χώρας στο πλαίσιο ενίσχυσης της έρευνας.

-Θαλής:  3.800 και πλέον ερευνητές σε ομάδες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας .

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

http://excellence.minedu.gov.gr/thales/

-Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών: 180 και πλέον μεταδιδάκτορες ερευνητές για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων που θα αναβαθμίσει τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης και θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους  μετά από μία διακοπή.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

 www.gsrt.gr

-Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αριστεία I & II»:   1700  ερευνητές σε 367 έρευνες  για την ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε όλους τους δυνητικούς δημόσιους φορείς υποδοχής, ανεξαρτήτως τύπου έρευνας και  επιστημονικής περιοχής, συνολικού ύψους  πάνω από 100.000.000 €.  Το πρόγραμμα «Αριστεία» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

www.gsrt.gr.

Ερευνητικές καινοτόμες προτάσειςEuropean Research Council Grants Scheme’:  100 ερευνητές σε 14 ερευνητικά έργα.

-Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): 1170 ωφελούμενοι υπότροφοι  για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου δευτέρου κύκλου (διδακτορικό) στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Ενδεικτικός σύνδεσμος:

 www.iky.gr

Σχετικές πληροφορίες :


Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) ΟΛΟΙ οι μαθητές της Γ΄Λυκείου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα οργανωμένο σε εκπαιδευτική πλατφόρμα σύνολο διαθέσιμων ψηφιακών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων: Αρχαία Ελληνικά-Φιλοσοφικός Λόγος, Βιολογία Γενικής Παιδείας, Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.  Οι μαθητές μπορούν  να επισκεφτούν το συγκεκριμένο ιστότοπο και να βρουν βιντεοσκοπημένες πρότυπες παραδόσεις μαθημάτων, υποστηρικτικό υλικό με σημειώσεις,  ασκήσεις και μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων, παραδείγματα λυμένων ασκήσεων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, παραδείγματα άλυτων ασκήσεων με τις λύσεις τους, επαναληπτικά τεστ, τυπολόγιο κ.λ.π. Ο ιστότοπος, η δημιουργία  του οποίου ξεκίνησε το 2010 και η ανάρτηση του υλικού του ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2013, περιλαμβάνει ακόμη:

-Ανάρτηση Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων ανάλογα με τη μαθησιακή πρόοδο στη διδασκαλία της ύλης.

 -Εμπλουτισμό ενοτήτων με νέο υλικό ασκήσεων, όπου αυτό απαιτείται.

-Οπτικοποίηση υπαρχόντων ασκήσεων σε μορφή βιντεοδιαλέξεων (webinars), όπου αυτό απαιτείται.

– Επιπρόσθετα λειτουργεί και υποστηρικτική υπηρεσία απαντήσεων σε ερωτήσεις των μαθητών.  Παράλληλα έχει αναπτυχθεί μηχανισμός ‘help desk’ που θα απαντά σε ερωτήσεις των μαθητών στα πρότυπα ενός φροντιστηριακού μαθήματος.

Ήδη μέχρι σήμερα ο ιστότοπος αριθμεί πάνω από 1.928.400 μοναδικούς επισκέπτες.

Στο δρόμο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κάνε μία στάση στο www.study4exams.gr

 

 

-Ψηφιακά Μαθήματα:    Η δράση ‘Ψηφιακά Μαθήματα’  αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων αντίστοιχων των προγραμμάτων σπουδών και στην ελεύθερη διάθεσή τους μέσω του Διαδικτύου, στην πλατφόρμα η-Τάξη(Open eclass), στους φοιτητές, στην ακαδημαϊκή και την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του μέσω της αυτοεκπαίδευσης. Διαλέξεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, πειράματα, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις (π.χ. θεατρικό παιχνίδι), απεικόνιση πραγματικών καταστάσεων (π.χ. ιατρικές επεμβάσεις), συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν σε ψηφιακή μορφή σε σχετική πλατφόρμα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μέσω των 15.000.000 €που διατίθενται από το ΕΠΕΔΒΜ.  Στόχος είναι ο φοιτητής να μπορεί να ανατρέχει στο ψηφιοποιημένο και οργανωμένο υλικό των μαθημάτων ανά πάσα στιγμή, να το μελετά και να επανέρχεται σε αυτό στους δικούς του χρόνους (προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης της συμβατικής). Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και δίνεται η ευκαιρία στα Ιδρύματα να προβάλλουν το έργο τους σε διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι:

http://opencourses.teicrete.gr/index.php/el/,  http://ocw-project.gunet.gr

 

Ηλεκτρονικές συνδρομές: Τα επιστημονικά περιοδικά αποτελούν έναν από τους απαραίτητους επιστημονικούς πόρους για την ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, η συμμετοχή και η στήριξη των ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που εντάσσονται στο ΕΠΕΔΒΜ και υλοποιούνται μέσω των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων ( ‘ΘΑΛΗΣ’. ‘ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ’, ‘ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ’, κ.ά)  δε θα ήταν δυνατή χωρίς την πρόσβαση σε τρέχουσα επιστημονική πληροφόρηση μέσω των επιστημονικών περιοδικών. Η διαδικτυακή πρόσβαση  του επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού στο επιστημονικό περιεχόμενο προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης και ανάκτησης επιστημονικής πληροφόρησης μέσα από έγκυρες διεθνείς πηγές (επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία,  βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, πρακτικά συνεδρίων, κλπ.) συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αντίστοιχων ερευνητικών του αναγκών και ικανοποιεί μία από τις βασικές παραμέτρους της ερευνητικής διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των επιστημονικών οντοτήτων με σκοπό τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων.

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι:

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/12/1_Proskl_SEAB_Decemb.pdf

Ψηφιακά συγγράμματα: Το ΕΠΕΔΒΜ χρηματοδοτεί με 8.300.000 € τη δημιουργία τουλάχιστον 600 ψηφιακών συγγραμμάτων επί αντικειμένων που αποτελούν τρέχοντα μαθήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Τα νέα βιβλία είτε θα δημιουργηθούν σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς προηγούμενη έντυπη έκδοση (e-born), είτε θα μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή από την έντυπη με την οποία κυκλοφορούν. Τα βιβλία ακολουθούν τα διεθνή ανοιχτά πρότυπα, καλύπτουν τις περισσότερες επιστημονικές περιοχές και διατίθενται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για 4η συνεχή χρόνια, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) συμμετέχει στο τριήμερο εκδηλώσεων με θεματική τη «Νεολαία σε κίνηση» (“Youth On the Move”), η οποία διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η «Νεολαία σε Κίνηση», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της κινητικότητας, θα βρίσκεται στην προκυμαία της Καλαμάτας από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2014. Οι τριήμερες εκδηλώσεις της «Νεολαίας σε κίνηση» (“Youth On the Move”) στόχο έχουν την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει η ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι νέοι θα μπορούν να συζητήσουν με άλλους νέους ανθρώπους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετέχει με εκθεσιακό περίπτερο προβολής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεών της καθώς και με αντίστοιχες θεματικές παρουσιάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από Δικαιούχους φορείς του ΕΠΕΔΒΜ και συγκεκριμένα από στελέχη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου, της ΓΓΔΒΜ και του ΕΟΠΠΕΠ.   Περισσότερες πληροφορίες:

 

Πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF Committee) και της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής (Technical Working Group) που φιλοξενούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Οι συμμετέχοντες ήταν υψηλοί αξιωματούχοι – εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ – από τα 28 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, των οποίων κεντρικό συντονισμό έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επελέγη και παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ως καλή πρακτική το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», παρέμβαση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.

Περισσότερα »

Φωτογραφείστε  έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε!

 Ο Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες.

 Για να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook (σύνδεσμος: http://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573) ή από το banner στη δεξιά στήλη του www.espa.gr και να  ανεβάσετε φωτογραφίες ενός έργου που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο την ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με την ευρωπαϊκή σημαία.

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους και να περιγράψουν και τις εντυπώσεις τους για τα έργα και τη σημασία τους.

 Στην εφαρμογή στο Facebook μπορείτε να δείτε φωτογραφίες με παραδείγματα από ταμπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2014 και λήγει στις 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

  Περισσότερα »