- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Γραπτή Διαδικασία

Γραπτή Διαδικασία 3/2017- Τελική έκθεση εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ

Γραπτή Διαδικασία 9/2014- Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “Δίαυλος”)

Γραπτή Διαδικασία 06/2014- Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2013
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “Δίαυλος”)

 

Γραπτή Διαδικασία 9/2014- Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “Δίαυλος”)

 

Γραπτή Διαδικασία 06/2014- Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2013
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “Δίαυλος”)

 

Γραπτή Διαδικασία 09/2013- Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ

 

Γραπτή Διαδικασία 25/06/2013- Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2012

 

Γραπτή Διαδικασία 28/09/2012– Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ

 

Γραπτή Διαδικασία 25/06/2012- Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2011

Γραπτή Διαδικασία 29/09/2011-Αλλαγή χρηματοδοτικών πινάκων ΕΠΕΔΒΜ 

Γραπτή Διαδικασία 27/07/2011– Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ

Γραπτή Διαδικασία 25/05/2011- Έγκριση Εξειδικευµένων Κριτηρίων Άµεσης και Συγκριτικής Αξιολόγησης ΕΠΕΔΒΜ