Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί πρωτεύοντα στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ειδικότερα, για τις ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης, ομογενείς) προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βοηθούν στη διαδικασία εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών αυτών και καταπολεμούν το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.

Η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ίδιων και των οικογενειών τους, καθώς και της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης με επιμορφωτικά προγράμματα.

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι τοπικές συνθήκες όσο και οι κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου και δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποδοχή της διαφορετικότητας, την αλληλοκατανόηση, το σεβασμό και την εξάλειψη των στερεοτύπων και προκαταλήψεων, με στόχο την καλλιέργεια ενός πολυπολιτισμικού πνεύματος που θα διακατέχει το σχολείο του 21ου αιώνα.

Αρχείο για "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Αναμένονται Προτάσεις

(25/01/2011) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π. 13430/21-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης (16.09.2010) για το Πρόγραμμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Για την Πράξη  «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου» είχαν κατατεθεί προτάσεις από δύο υποψήφιους Δικαιούχους: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων, συνολικά υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε  η πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης.   Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για την πράξη «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου». Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνομάθειας των Ελλήνων της διασποράς. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EKT), συνεχίζει την προσπάθεια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων και προχωρά άμεσα στον επανασχεδιασμό της Πρόσκλησης για την «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου κρίθηκε σκόπιμος ο επιμερισμός του σε τέσσερις Περιοχές Ενδιαφέροντος, καθώς βάσει της πρώτης Πρόσκλησης (23/03/2010) δεν υποβλήθηκε ενιαία πρόταση για το σύνολο του έργου. Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 3378/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 15242/99-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Ενεργός ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και Παιδεία Ομογενών»
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 11054/14-7-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» για την πράξη «Ενεργός ένταξη παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα»
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 9538/19-06-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων»
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 25525/19-11-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», πράξη «Ένταξη των παιδιών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών και εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων»
Περισσότερα »