Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί πρωτεύοντα στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ειδικότερα, για τις ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης, ομογενείς) προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βοηθούν στη διαδικασία εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών αυτών και καταπολεμούν το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.

Η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ίδιων και των οικογενειών τους, καθώς και της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης με επιμορφωτικά προγράμματα.

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι τοπικές συνθήκες όσο και οι κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου και δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποδοχή της διαφορετικότητας, την αλληλοκατανόηση, το σεβασμό και την εξάλειψη των στερεοτύπων και προκαταλήψεων, με στόχο την καλλιέργεια ενός πολυπολιτισμικού πνεύματος που θα διακατέχει το σχολείο του 21ου αιώνα.

Αρχείο για "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

 

Ανάκληση  της  Απόφασης  Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης “Αξιολόγηση Προγραμμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 452166  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Η Απόφαση Ανάκλησης    (PDF|1,2 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(24/10/2013) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3379/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|506 KB)

Περισσότερα »

(24-10-2013) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8211/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1. Περισσότερα »

2η Τροποποίηση  της Πρόσκλησης (Α.Π 8208/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3. Περισσότερα »

(24-10-2013) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8207/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1. Περισσότερα »

Υπό Αξιολόγηση

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 11816/17-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Προγράμματα Εκπαίδευσης Ελλήνων στη Διασπορά» και την πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

 (14/12/2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2ης Τροποποίησης της  Ανοιχτής  Πρόσκλησης (Α.Π 22090/14-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική  γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης  (PDF|301 ΚΒ) Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΑΠ1, ΑΠ2» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF|378 KB)  –  ΑΠ2 (PDF|380 KB)

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την οργάνωση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε όλη την επικράτεια, ώστε πολύ σύντομα όλα τα παιδιά Ρομά να έχουν ίσες ευκαιρίες για επιτυχή εκπαίδευση, κοινωνική άνοδο και οικονομική προκοπή. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με ένα νέο έργο που αφορά την αξιοποίηση των διακρατικών συνεργασιών, ιδίως με τις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών μαθητών της Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερα »