- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [62]

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010 Πρόσκλησης με κωδικό 62 στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης [1] (PDF|490 KB)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.31.03, για την πράξη «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης [2] (PDF|320 KB)

(20/2/2012) Oρθή Επανάληψη 3ης Επικαιροποίησης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.31.03, για την πράξη «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης [3] (PDF|493 KB)

(02/01/2012) 3η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.31.03, για την πράξη «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

 Το αρχείο της 3ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [4] (PDF|549 KB)

 (01/06/2010) 2η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.31.03, για την πράξη «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

  Το αρχείο της 2ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [5] (PDF|545 KB)

(20/5/2010) Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης της υπ’ αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010, πρόσκλησης που αφορά στην κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και την πράξη:
«Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Αντί της 21ης Μαΐου 2010, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων η 28η Μαΐου 2010 και ώρα 14.00 μ.μ.

Το αρχείο της Απόφασης Παράτασης [6] (DOC|39 KB)

(19/4/2010) Επικαιροποίηση Πρόσκλησης και παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 21 Μαΐου ’10.
Στο πλαίσιο της ανάγκης τροποποιήσεων/βελτιώσεων του περιεχομένου της Πρόσκλησης για την πράξη «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», κρίθηκε αναγκαίο να επισημανθεί :

(α) η δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού που θα προκύψει από την υλοποίηση του έργου που προβλέπεται στην πρόσκληση 3741/31-03–2010 με κωδικό [61], της κατηγορίας πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο» και της πράξης «Προδιαγραφές Και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Υποδομές Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων, Δημιουργία Προτύπων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και

(β) η συνεπακόλουθη δυνατότητα συνεργασίας ή σύμπραξης με τους δικαιούχους και φορείς υλοποίησης του σχετικού έργου, αν κριθεί αναγκαίο

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης [7] (DOC|956 KB)

(01/4/2010) Πρόσκληση (Α.Π 3997/01-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό 01.72.31.03, για την πράξη «Ψηφιακές Παρεμβάσεις και μαθησιακές διαδικασίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και οι φορείς Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας να συμπράξουν και να υποβάλουν πρόταση έως 19 Απριλίου 2010

Το αρχείο της Πρόσκλησης [8] (PDF|539 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [9]