- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ [51]

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14823/23-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ», πράξη «Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή) [1]

Φόρμα προσκλήσεων (σε .xls μορφή) [2]

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [3]

(4/11/2009) Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ», έως τις 27-11-2009 [51]

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων (σε .doc μορφή) [4]

(25/11/2009) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης με αρ. πρ. 14823/23-9-09 για την πράξη «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ» του ΕΠΕΔΒΜ

Σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω πρόσκληση επικαιροποιείται ως προς τα εξής σημεία :

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως την 28/12/2009.
2. Τροποποιείται το περιεχόμενο του κριτηρίου Δ1 ως εξής: Προπαρασκευαστικές ενέργειες θεωρούνται:

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή) [5]

Διευκρινίσεις (σε .doc μορφή [6]

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [3]

(7/9/2010) Ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 14823/23-09-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ»

Το αρχείο της ανάκλησης Πρόσκλησης [7] (σε .doc μορφή)