- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) [14]

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 22867/22-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή) [1]

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [2]