- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

“Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας” MIS 5027232

Ένταξη της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Απόφαση ένταξης με κωδ. ΟΠΣ 5027232   [1](PDF|413 KB)