- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ77 και τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (PDF| 577 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης [2](σε .zip μορφή)