- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ορθή επανάληψη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο
«Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020»

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/05/2016, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/05/2016, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης ((pdf|747kb) [1])

Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020»

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης ((pdf|754kb) [2])

ANAKOINΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Επί της με αρ. πρωτ. 5414/27-04-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία Ανάρτησης Διευκρινίσεων: 16/05/2016

Το αρχείο των διευκρινήσεων [3] (PDF |303 KB)