- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

4η Τροποποίηση της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών” με κωδικό MIS 299952

4η Τροποποίηση της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών” με κωδικό MIS 299952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 5 [1] (PDF| 1.264 KB)