- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Αναβάθμιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών για το ΕΠΑΛ

(28-11-2014) Ορθή επανάληψη ως προς τον κωδικό [κωδ. ΝΕΟΕΠ09] της υπ’  αρ.πρ. 23817/19-11-2014 Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών για το ΕΠΑ.Λ.» στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Ανακοινοποίηση της Πρόσκλησης [1] (PDF | 656 KB)

(24-11-2014) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 23817/19-11-2014) [κωδ. ΝΕΟΕΠ05] για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών για το ΕΠΑ.Λ.» στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Το αρχείο της Πρόσκλησης [2] (PDF | 655 KB)

Συνημμένα Πρόσκλησης [3] (σε ZIP μορφή)