- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. με κωδικό MIS 491402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

3η Τροποποίηση της Πράξης “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.” με κωδικό MIS 491402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ4 [1] [PDF|1,48MB]

2η Τροποποίηση της Πράξης “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.” με κωδικό MIS 491402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ4 [2] [PDF|1,54MB]

1η Τροποποίηση της Πράξης “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίαςαποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.” με κωδικό MIS 491402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση καιΔια Βίου Μάθηση”

ΑΠ4 [3] [PDF | 1,79MB]

Ένταξη της Πράξης “Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής εμπειρίας” με κωδικό MIS 491402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

AΠ 4 [4] (PDF| 1,79MB]