- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 479325 στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1-2-3 [1] | 1,5 MB

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 479325 στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1-2-3 [2] | 1,5 MB

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 479325 στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1-2-3 [3] | 1,5 MB