- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων (νέος κύκλος υποβολής) [87]

3η Τροποποίηση  της με αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:  87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης [1] (PDF|199 ΚΒ)

(14/2/2013) 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:  87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης [2] (PDF|226 ΚΒ)

Το αρχείο της χρονικής επέκτασης και αύξησης προϋπολογισμού [3] (PDF|219 KB)

(9/7/2012) 1η επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 12207 / 02-09-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 1ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [4] (PDF|656 ΚΒ)

(2-9-2010) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12207/02-09-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Καλούνται:

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

(23/12/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ [5] (PDF | 355 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης [6] (σε .doc μορφή)

Έντυπα Υποβολής Πρότασης [7] (σε .zip μορφή)