- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης [85]

(17/09/2015) Τροποποίηση της με αρ.πρ. 11939/23-08-2010 Πρόσκλησης [κωδ. 85]  «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης»

Το αρχείο της Τροποποίησης [1] (PDF|734 KB)

2η Eπικαιροποίηση τροποποίησης πρόσκλησης (Α.Π. 2443/28-02-2011) «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης»

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης [2] (PDF|599 KB)

(28/02/2011) Τροποποίηση πρόσκλησης (Α.Π. 11939/23-08-2010) «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης»

Το αρχείο της Τροποποίησης [3] (PDF|598 KB)

(07/08/2010) Επικαιροποίηση πρόσκλησης (Α.Π. 11939/23-08-2010) «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης»

Το αρχείο της 1ης Επικαιροποίησης [4] (PDF|568 KB)

(23/08/2010) Πρόσκληση (Α.Π 11939/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Προγράμματα Ευαισθητοποίησης» και την πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται

(α) η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΟΕ) & το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της ΔΟΕ

(β) η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΜΕ) & το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ

(γ) η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΕΛΕ) & το Επιστημονικό Ινστιτούτο της ΟΙΕΛΕ

ως Δικαιούχοι, υποβολή περισσότερων διαδοχικών προτάσεων από τους προσκαλούμενους δικαιούχους μέχρι 31-12-2011 (με πιθανή παράταση) μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το αρχείο της Πρόκλησης [5] (DOC|973 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης [6](σε .zip μορφή)