- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ένταξη της Πράξης “Υποστηρικτικές Διαφημιστικές Δράσεις για τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας” με κωδικό MIS 420162 στo ΕΠΕΔΒΜ

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Υποστηρικτικές Διαφημιστικές Δράσεις για τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας” με κωδικό MIS 420162 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 

ΑΠ 13,14,15 [1] | PDF(979 KB)