Έληξε: 29/4/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’, για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος»

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:10-3-2010
Προθεσμία για την παραλαβή του τεύχους προκήρυξης:23-04-2010, Ώρα: 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:29-04-2010, Ώρα: 14:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών:29-04-2010, Ώρα: 15:00

Περίληψη Προκήρυξης (PDF|158 KB)

Ανακοίνωση με διευκρινίσεις 16-4-2010 (DOC|333 KB)

Ανακοίνωση με διευκρινίσεις 15-4-2010 (DOC|335 KB)