- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης (ΑΔΙΠ) στους Α.Π 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη

5η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη” με κωδικό MIS 296175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 [1](PDF|1,50MB)

4η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη” με κωδικό MIS 296175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 [2](PDF|1.81 MB)

3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη” με κωδικό MIS 296175 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα :<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 [3] (PDF|1.477KB)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη» κωδ. Mis: 296175,  στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 [4] (PDF | 1,69 MB)

(06/09/2013) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 [5] (PDF | 1,7 MB)

(06/07/2010) Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 [6] (DOC | 475 KB)