ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Aνάκληση της με αριθ. πρωτ. 12020/30-07-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΚΤ) – ΑΠ 1»

Απόφαση Ανάκλησης ΕΚΤ – ΑΠ1 (DOC | 2561 ΚΒ)

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 12021/30-07-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΚΤ) – ΑΠ 2»

Απόφαση Ανάκλησης ΕΚΤ – ΑΠ2 (DOC | 377 ΚΒ)

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 12022/30-07-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΚΤ) – ΑΠ 3»

Απόφαση Ανάκλησης ΕΚΤ – ΑΠ3 (DOC | 377 ΚΒ)

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 12017/30-07-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΤΠΑ) – ΑΠ 1»

Απόφαση Ανάκλησης ΕΤΠΑ – ΑΠ1 (DOC | 377 ΚΒ)

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 12018/30-07-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΤΠΑ) – ΑΠ 2»

Απόφαση Ανάκλησης ΕΤΠΑ – ΑΠ2 (DOC | 377 ΚΒ)

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 12019/30-07-2009 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικών διαδραστικών μέσων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας & ανακύκλωσης (ΕΤΠΑ) – ΑΠ 3»

Απόφαση Ανάκλησης ΕΤΠΑ – ΑΠ3 (DOC | 377 ΚΒ)