Ο  Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης  «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|493KB)