Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών"

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

ΑΠ1 (PDF | 1.52 MB) –  ΑΠ2 (PDF |1.52 MB) –  ΑΠ3 (PDF | 1.52 MB)

Περισσότερα »

(29/07/2015) 6η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 με κωδικούς  MIS 356901 και 356904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1,48 ΜΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1,48 ΜB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

9η Τροποποίηση  της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|1,4  MB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3″   στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 ΑΠ1(PDF|2,41 MB) , ΑΠ2(PDF|2,15 MB) , ΑΠ3(PDF|2,38 MB) Περισσότερα »

3η τροποποίηση της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

 ΑΠ 1 (PDF| 1,72 ΜB) ΑΠ 2 (PDF| 1,72 ΜB) ΑΠ 3 (PDF| 1,72 ΜB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 12907/20-7-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους  ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Ο  Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης  «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11418/27-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης : «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερα »

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης : «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερα »