Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”"

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών καλεί εκπαιδευτικούς, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την πλήρωση θέσεων μελών Επιστημονικής Επιτροπής, για την υλοποίηση  του έργου  «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων»  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 14774 / 30-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4-5-6, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Ο Τομέας Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών προτίθεται να απασχολήσει εννέα (9) Συνεργάτες Δημοσίους Υπαλλήλους Εκπαιδευτικούς στα έργα:  «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού». Περισσότερα »