Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος"

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΓΓΕΤ για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ” με κωδικό MIS 444366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,5 MB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ ΕΔΒΜ» με MIS 364892 στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

AΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|979 KB)

Ένταξη της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ ΕΔΒΜ» με MIS 364892 στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

AΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|190 KB)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Εκπόνηση μελέτης για το επαγγελματικό περίγραμμα των Ειδικοτήτων των Τομέων και Ομάδων Προσανατολισμού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» με κωδικό MIS 483397 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 979 KB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Εκπόνηση μελέτης για το επαγγελματικό περίγραμμα των Ειδικοτήτων των Τομέων και Ομάδων Προσανατολισμού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» με κωδικό MIS 483397 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

 

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη Διεθνή Αγορά Υψηλής Τεχνολογίας» με κωδικό MIS 494796 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 979 KB)

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη Διεθνή Αγορά Υψηλής Τεχνολογίας» με κωδικό MIS 494796 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,30 MB)

(21-10-2015) Ένταξη της Πράξης «Παροχή υποστήριξης στη ΓΓΕΤ για την ολοκλήρωση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”» με κωδικό MIS 524178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 13 – 14- 15 (PDF | 1.06 MB)

Απόφαση για τη συγχώνευση Μητρώων των Καταλόγων Δυνητικών Παροχών Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ

Η απόφαση (PDF|694 KB)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|233 KB)

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,85 MB)

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,27 ΜB)

(26-06-2015) 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 482050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,27 ΜB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Πράξης “Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ”

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

3η Τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 483526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,27 MB)

Περισσότερα »