Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Διαγωνισμοί Συμβούλων & Μελετών"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 265 KB)

Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 24607/28-11-2014)

Το αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|151KB)

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/06/2014
Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 20/06/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο, δηλαδή στις εφημερίδες ΑΞΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: 21/06/2014

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:    25/08/2014
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:     16:00
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού:    27/08/2014
Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού:    12:30

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/6/2014

To αρχείο της περίληψης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 163KB)

To αρχείο προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 2MB)

Το αρχείο απόφασης επανάληψης διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 138KB)

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.

1) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.3.Β, σελ.22): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, ισχύει το άρθρο 3, παρ.3 του Ν.4250/2014: «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη».
Διευκρίνιση:
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 14.5.1.3β) ισχύει το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4250/2014.

2) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.7, σελ.26): Παρακαλούμε διευκρινίστε τα οικονομικά έτη για τα οποία ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα και δικαιολογητικά (Ισολογισμούς και Υπεύθυνη Δήλωση Κύκλου Εργασιών)
Διευκρίνιση:
Τα οικονομικά έτη για τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα και δικαιολογητικά είναι τα εξής : 2011,2012,2013

3) Ερώτηση : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Άρθρο 14.5.3.1, σελ. 28):
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο άρθρο 14.5.3.1 γίνεται εκ παραδρομής η αναφορά «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.», αντί «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».
Διευκρίνιση:
Στο άρθρο 14.5.3.1 οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α, οποίος συμπληρώνεται ξεχωριστά στον πίνακα 4

4) Ερώτηση : Γενικές Διατάξεις (Άρθρο 14.6.2, σελ. 30): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σχετικά με την απαίτηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ισχύει το άρθρο 1, παρ. 2β του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο: «δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων…… ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών…» και αντί αυτών, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (βλ. άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.4250/2014) στους οποίους εφαρμόζονται τα ανωτέρω .
Διευκρίνιση:
Στον εν λόγω διαγωνισμό για τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά ισχύει η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|650 KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13/05/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|240KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29/04/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|262KB)

 

Οριστική ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 7170/10-04-2014)

Το αρχείο της οριστικής ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|220KB)

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί μελέτη με θέμα: «Μελέτη για το σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά ΑΕΙ».

Μελέτη για το σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά ΑΕΙ (PDF |532 KB)

Σύμφωνα με την Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 6308/31-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΞ9-Χ44) η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ οφείλει να αναρτήσει στις 11-4-2014 στην ιστοσελίδα της όλες τις διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι ανάδοχοι επί της διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού.

Το αρχείο των διευκρινίσεων (PDF|382KB)

Ανάκληση προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» (αρ.πρωτ. προκήρυξης 2815/10-02-2014)

Το αρχείο ανάκλησης προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 415KB)

Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και προσωρινής κατακύρωσης για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Απόφαση (PDF|334 KB)

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 7/02/2014
Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 11/02/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο, δηλαδή στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ : 11/02/2014

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:    27/03/2014
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:     16:00
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού:    28/03/2014
Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού:    12:30

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/2/2014

To αρχείο της περίληψης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (DOC | 213KB)

To αρχείο προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 835KB)

Το αρχείο ανάκλησης προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 415KB)

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης : 10/2/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/2/2014 , ώρα 16:00

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 26/2/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF | 271KB)

 

Ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 2825/10-02-2014)

14-2-2014: Το αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF | 187KB)

 

Το άνοιγμα των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 27557/31-12-2013 και  τίτλο:   «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 21/1/2014, ώρα 10:30πμ.