Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΥΠΔΒΜΘ (ΓΓΕΤ)"

Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013» με Κωδικό ΟΠΣ 5000704

Το αρχείο της τροποποίησης (PDF| 412 KB)

 

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη ΓΓΕΤ για τις ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013» με Κωδικό ΟΠΣ 5000704

Απόφαση Ένταξης (PDF| 434 KB)

 

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΓΓΕΤ για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ” με κωδικό MIS 444366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,5 MB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της με αρ. πρ. 26294/18-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 192 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη “Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας“.

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της  Οριζόντιας  Πράξης  “Δράσεις  Υποστήριξης  –  Ανάπτυξης  της  Λειτουργίας  της  Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας  –  e-valuation”  με  κωδικό  MIS  446938  στο  Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,75 MB)

Περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|578 KB)

(27/01/2011) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|511 KB)

(05/10/2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (PDF|511 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12  του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

2η Τροποποίηση της απο 27-06-2011 Ορθής Επανάληψης Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-20013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|472 KB)

1η Τροποποίηση της απο 27-06-2011 Ορθής Επανάληψης  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-20013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|476 KB)

(27/06/2011) Ορθή Επανάληψη Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης  (PDF|505 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|506 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” με κωδικό MIS 372620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Η ανάκληση της Απόφασης Ένταξης (PDF| 1,17 MB)

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδ. 137 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16773/06-10-2011) για την πράξη «Βελτίωση τεχνογνωσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας της» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 (ΑΠ11) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης της Πρόσκλησης 137  (PDF|410 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 147  (Α.Π 5186/05-03-2013) προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) – Κατηγορία Πράξεων «Υποστήριξη Εφαρμογής και Διαχείρισης Δράσεων των ΕΦΔ / Δικαιούχων»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|486 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία Πρόσκλησης  (PDF|752 KB)

 

1η επικαιροποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 1925/08-02-2012) για υποβολή προτάσεων για :

  • την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και γενικότερα της διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων» και την κατηγορία Πράξης «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών, Λοιπού Εξοπλισμού και Λογισμικού»
  • την Πράξη: «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία εξειδικευμένων εφαρμογών για την υποστήριξη της αξιολόγησης και παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων» και την κατηγορία Πράξης «Ανάπτυξη εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων / εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.»
  • την Πράξη:  «Υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογητών, αξιολόγησης, τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων»  και την κατηγορία Πράξης «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ»
  • την Πράξη: «Υπηρεσίες Δημοσιότητας και Προβολής για τη νέα διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων» και την κατηγορία πράξης «Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης»

στους  Άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15  του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes” με κωδικό MIS 374071

Απόφαση ανάκλησης (PDF|1,18 MB)

Περισσότερα »