- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Μητρώο Αξιολογητών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συγκροτεί Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης (η τρέχουσα εξειδίκευση του Προγράμματος).

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος θα δύναται να επιλέγει τους αξιολογητές μόνο εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως οριζονται στη σχετική απόφαση της Ειδικής Γραμματέως περί συγκρότησης του Μητρώου (κατωτέρω), δηλαδή μεταπτυχιακές σπουδές και σχετική εμπειρία στα πεδία των κατηγοριών παρέμβασης του Προγράμματος, να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα [1].

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δήλωσης ενδιαφέροντος για το Γενικό Μητρώο Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας [2]

Κατηγορίες Πράξεων (Εξειδίκευση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος [3]