Διοικητική Υποστήριξη

Η Διοικητική Υποστήριξη που παρέχεται μέσω της Μονάδας Δ΄ αφορά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στην ομαλή υλοποίηση των πράξεων της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.

Απώτερος στόχος είναι η υποβοήθηση της επιτάχυνσης της υλοποίησης του Ε.Π., η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και της παρακολούθησης της υλοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Οι ενέργειες της Διοικητικής Υποστήριξης αφορούν στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στην αξιολόγηση, στη διαχείριση, στην παρακολούθηση, στη δημοσιότητα, στην εφαρμογή και στον έλεγχο του Ε.Π.

Συγκεκριμένα η Διοικητική Υποστήριξη περιλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες :

  • Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
  • Ειδικότερα εκτελεί έργα προμηθειών (εξοπλισμός γραφείων, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανές γραφείου, έντυπα, βιβλία), παροχής υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, μελέτες), προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών (αναλώσιμα υλικά, υπηρεσίες καθαριότητας, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, δαπάνες ταχυδρομικών, ταχυμεταφορών, μετακινήσεις προσωπικού, προσκεκλημένων)  και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας.
  • Η εκτέλεση των έργων περιλαμβάνει ενέργειες ανάθεσης, υλοποίησης, παρακολούθησης,  παραλαβής, πληρωμής και αποστολής / διάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών των δαπανών, τόσο στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, όσο και σε κάθε άλλη εθνική ή κοινοτική αρχή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας και νομιμότητας των δαπανών.
  • Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στη Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
  • Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχεδιασμού και προώθησης υλοποίησης πράξεων του Ε.Π.
  • Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης τόσο του προσωπικού όσο και των δικαιούχων πράξεων του Ε.Π.
  • Έχει την ευθύνη οργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, καθώς και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της
  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα

Επισημαίνεται άλλωστε ότι η εμπειρία του Β΄και Γ΄ ΚΠΣ και η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας  και της διαφάνειας στη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια θέτουν ως βασική αρχή για την αναβάθμιση της Διοικητικής Υποστήριξης την ενιαία, ευέλικτη και απλή διαδικασία κατά την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.4/2002.

Αρχείο για "Διοικητική Υποστήριξη"

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ – ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη για τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13- ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|149 KB)

Αναμένονται Προτάσεις

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 2862 / 11-03-11) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13-14-15, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 12064/31-07-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013» – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF – 216 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ – ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

(14/4/2011) 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Eκτυπώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και μεταφράσεις στο πλαίσιο της πληροφόρησης για τις δράσεις του Ε. Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF | 177 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(19/10/2010) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 13820 / 24-09-10) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγές κλπ για την εφαρμογή του ΕΠ»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13-14-15, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Έληξε: 1/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Παροχή υπηρεσιών οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την αξιολόγηση, ένταξη και παρακολούθηση έργων προμήθειας εξοπλισμού σε σχολεία μέσω Σχολικών Επιτροπών (έργο τύπου ΕΤΠΑ με χρήση ρήτρας ευελιξίας)»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|66 KB)

Έληξε: 1/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Υπηρεσίες νομικής και οργανωτικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας για το βέλτιστο σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων έργων προμήθειας εξοπλισμού για ΑμεΑ (στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Ειδικής Υπηρεσίας επί των συγχρηματοδοτούμενων υποδομών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης των ΠΕΠ)»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|266 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 5175/21-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Έρευνα / έρευνες για τα ζητήματα Παιδείας» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15.
Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη της αξιολόγησης προτάσεων, από τρίτους κριτές, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 –

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων και πληρότητας φακέλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων του έργου “Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας”»
στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,
στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και
στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (PDF|134KB)

Σελίδα 2 απο 512345