Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος, δημιούργησε το ανοιχτό μητρώο συμβούλων φυσικών προσώπων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στα μέλη του μητρώου η υπηρεσία απευθύνεται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Οι συμβάσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμβούλους αφορούν ενδεικτικά τα εξής αντικείμενα:

 • α) προληπτικό έλεγχο – εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαδικασία διακήρυξης και σύναψης σύμβασης
 • β) σύνταξη διακηρύξεων, τευχών δημοπράτησης και συμβάσεων,
 • γ) προγραμματισμό, οργάνωση, σχεδιασμό συγχρηκατοδοτούμενων προγραμμάτων / έργων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
 • δ) στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικών στο τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης,
 • ε) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση Έργων,
 • στ) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στην ολοκλήρωση των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 • ζ) τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειών της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ και λειτουργίας της ΕΥΔ γενικότερα,
 • η) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ σε διαδικασίες αξιολόγησης / αποτύπωσης στοιχείων προόδου της πορείας υλοποίησης πράξεων του προγράμματος, καθώς και στοιχείων προτάσεων των φορέων προς ένταξη έργων,
 • θ) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στις απαιτούμενες διαδικασίες τήρησης της νομιμότητας και της κανονικότητας των ενεργειών εφαρμογής του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ,
 • (ι) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στις δράσεις δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος

Επίσης έχοντας ως στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων σε ψηφιακή μορφή, η Υπηρεσία διαμόρφωσε ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των υποψηφιοτήτων, βάσει της οποίας τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των υποψηφίων Συμβούλων.

Παράλληλα με το παραπάνω μητρώο, η Υπηρεσία απευθύνεται και σε εμπειρογνώμονες (επιστήμονες και αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς) με αποδεδειγμένη επιστημονική ειδίκευση και εγνωσμένο επιστημονικό κύρος, με σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων έργων και διαγωνισμών καθώς και της κατάρτισης κειμένων στρατηγικής, σχεδιασμού και προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ. Αναλυτικότερα στους εμπειρογνώμονες η ΕΥΔ αναθέτει :

 • (α) την επιστημονική γνωμάτευση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό, την αξιολόγηση ή την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Προγράμματος και της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής,
 • (β) την επιστημονική αξιολόγηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση σχεδιαζόμενων δράσεων,
 • (γ) την επίλυση επιστημονικών ερωτημάτων σχετιζόμενων με σχεδιαζόμενες ή υλοποιούμενες δράσεις.

Αρχείο για "Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας" » "Ενταγμένα Έργα"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 2492/16-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων » στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Καλείται  το  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Το αρχείο της Πρόσκλησης(PDF 801 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (“Θυρίδες Επιχειρηματικότητας Νέων [24]”) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», πράξη «Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας».

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8414/07-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 7573/25-05-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 2796/12-03-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη «Αποτίμηση – αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, και σχέδιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» [55]
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 7528/26-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κατηγορίας πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης», πράξη «Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2007»
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 28844/24-12-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», πράξη «Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας»
Περισσότερα »