- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Ετήσιες Συναντήσεις

Ετήσια Συνάντηση 2017

Ημερήσια Διάταξη 15.3.2017 [1]

Παρουσιάσεις_15.3.2017 [2]

 

Ετήσια Συνάντηση 2018

Ημερήσια Διάταξη 27.2.2018 [3]

Παρουσιάσεις_27.2.2018 [4]