Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί δράσεις και έργα για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Στόχος του Προγράμματος στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκτός των εκπαιδευτικών) είναι:

 • Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν – αύξηση της συμμετοχής μέσω κινήτρων.
 • Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής.
 • Ανάπτυξη της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ομάδες στόχος / Ωφελούμενοι (ενδεικτικά): ενήλικοι, γονείς, άτομα με κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Τα έργα που χρηματοδοτούνται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά είναι:

 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα
 • Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από Λοιπούς Φορείς παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πιστωτικές Μονάδες
 • Σχολές γονέων και τοπικής κοινωνίας
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση