Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί δράσεις και έργα για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Στόχος του Προγράμματος στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκτός των εκπαιδευτικών) είναι:

 • Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν – αύξηση της συμμετοχής μέσω κινήτρων.
 • Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής.
 • Ανάπτυξη της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ομάδες στόχος / Ωφελούμενοι (ενδεικτικά): ενήλικοι, γονείς, άτομα με κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Τα έργα που χρηματοδοτούνται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά είναι:

 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα
 • Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από Λοιπούς Φορείς παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πιστωτικές Μονάδες
 • Σχολές γονέων και τοπικής κοινωνίας
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αρχείο για "Εκπαίδευση Ενηλίκων" » "Ενταγμένα Έργα"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

5η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 28174/17-12-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας», πράξη «Σχολές Γονέων»

Το αρχείο της 5ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF| 469 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (κωδ. 160) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την  κατηγορία πράξης με τίτλο «Λοιποί φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF| 531 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19750/22-11-20112 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 144) για την πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΠ 7 και 8.

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 232 ΚB)

 

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ορθή επανάληψη (29-07-2013) της Ανοιχτής Πρόσκλησης (16202/26-07-2013) για την Υποβολή Προτάσεων  για την Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 460 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 33) για την Πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|155 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16849 / 01-08-2008) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7-8-9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12524/17-8-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης»
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 13528/01-08-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την πράξη «Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 23531/18-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και την πράξη «Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Δ.Β.Μ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(09/11/2010) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 11942/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» και την πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους Ενήλικες» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »