- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί δράσεις και έργα για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Στόχος του Προγράμματος στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκτός των εκπαιδευτικών) είναι:

Ομάδες στόχος / Ωφελούμενοι (ενδεικτικά): ενήλικοι, γονείς, άτομα με κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Τα έργα που χρηματοδοτούνται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά είναι: