Επιτροπή Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» συγκροτείται με Πρόεδρο  τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης  & Τουρισμού.

Ως μέλη με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν :

Α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ

Β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ, καθώς και εκπρόσωποι της ΜΟΔ Α.Ε.

Γ) Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, ομοσπονδιών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», συμμετέχουν και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή  και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

 1. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
  1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων
  2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων
  4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας
  5. την υλοποίηση μεγάλων έργων
  6. την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης
  7. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες
  8. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
  9. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του.
  10. την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των δαπανών αυτών
  11. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που αφορούν στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
  1. την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της
  2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
  3. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης
  4. το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του
  5. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της
  6. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικό αρχείο: ΚΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης (PDF| 131 ΚΒ)

 

Ακολουθούν δύο ενότητες:

Α. Η ενότητα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω Γραπτής Διαδικασίας και

Β. Η ενότητα των Συνεδριάσεων

Α. ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

25η Γραπτή Διαδικασία 07/2018 –Έγκριση α) εξειδίκευσης νέων δελτίων και επικαιροποίησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β) μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης για τη  δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

24η Γραπτή Διαδικασία 07/2018 – Έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (Ιούλιος 2018)

 

23η Γραπτή Διαδικασία 06/2018 – Έγκριση νέων δελτίων εξειδίκευσης και επικαιροποίησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

22η Γραπτή Διαδικασία 06/2018 – Έγκριση επικαιροποίησης δελτίου του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

21η Γραπτή Διαδικασία 05/2018 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 έτους 2017

20η Γραπτή Διαδικασία 05/2018 – Έγκριση εξειδίκευσης νέων δελτίων και  επικαιροποίησης  δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

19η Γραπτή Διαδικασία 10/2017 – Έγκριση α) επικαιροποίησης  δελτίων & ένταξη νέων δράσεων  του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 & β) μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης δράσεων/προγραμμάτων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

18η Γραπτή Διαδικασία 9/2017 – Έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (Σεπτέμβριος 2017)

17η Γραπτή Διαδικασία 6/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

16η Γραπτή Διαδικασία 6/2017 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2016

15η Γραπτή Διαδικασία 6/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β)μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης δράσεων Νέων Ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολούμενων(ΝΕΕ), Γ) Ετήσιου Προγράμματος 2017

14η Γραπτή Διαδικασία 5/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης επικαιροποίησης δράσης  του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

13η Γραπτή Διαδικασία 4/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέας δράσης  του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

12η Γραπτή Διαδικασία 1/2017 – Έγκριση εξειδίκευσης νέας δράσης / επικαιροποίησης στοιχείων δράσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) & προσθήκη κειμένου στη μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης (Κριτήρια Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της ΕΠ 10.1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

11η Γραπτή Διαδικασία 11/2016 – Έγκριση μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης (6,8,9).10.2.2.03.02 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 10η Γραπτή Διαδικασία 9/2016-Eξειδίκευση νέων δράσεων / επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) & έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης  πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

9η Γραπτή Διαδικασία 7/2016- Eξειδίκευση νέων δράσεων και επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

8η Γραπτή Διαδικασία 6/2016- Eξειδίκευση νέων δράσεων και επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

7η Γραπτή Διαδικασία 5/2016- Α. Eξειδίκευση νέων δράσεων και επικαιροποίηση στοιχείων δράσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» & B. Ετήσια Έκθεσης Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» έτους 2015

6η Γραπτή Διαδικασία 4/2016- Εξειδίκευση εφαρμογής και επικαιροποίησης στοιχείων δράσεων του εγγράφου εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και έγκριση του πλάνου πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2016

5η Γραπτή Διαδικασία 2/2016- Επικαιροποίηση σχεδίων δράσεων και Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

Επιτροπές Παρακολούθησης 

4η Γραπτή Διαδικασία 2/2016- Επικαιροποίηση σχεδίων δράσεων και Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

3η Γραπτή Διαδικασία 2/2016- Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

2η Γραπτή Διαδικασία 12/2015 – Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

1η Γραπτή Διαδικασία 11/2015 – Τροποποίηση της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”
(διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «Δίαυλος»)

 

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018)

 

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016)

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015)