- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

logo2014-2020

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

Προϋπολογισμός 

Σε συνέχεια της αναθεώρησης του 2017 [C(2017)8798/18.12.2017], ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ανέρχεται σε 3.135 εκ. ευρώ (ΔΔ) εκ των οποίων  τα 2.228,1 εκ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 250,4 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 656,1 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους. Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 79, 07%.

Με την έγκριση του 2014 [C(2014)10128/17.12.2014] ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ανέρχονταν σε 2.667 εκ. ευρώ (ΔΔ) εκ των οποίων τα 1.933 εκ. ευρώ προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 171 εκ. ευρώ  από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 563 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους.  Το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχονταν σε 78, 81%.

 

Όραμα

Η συμβολή του Ε.Π. -με το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης-  στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 Στόχοι

Ανάγκες που καλύπτει το Ε.Π.

Οι παρεμβάσεις του Ε.Π. αποσκοπούν στην κάλυψη των ακόλουθων αναγκών:

 

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στρατηγική επιλογή του Ε.Π. αποτελεί η εμπροσθοβαρής υλοποίηση των δράσεων τα πρώτα έτη  εφαρμογής του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης ύφεσης, κατεξοχήν στον τομέα της απασχόλησης.

 

Ενδεικτικές Δράσεις /Παρεμβάσεις

 

Τομέας Εργασίας

Συστημικές παρεμβάσεις των θεσμών της εργασίας και της πρόνοιας

Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων : Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών (ΠΑΝ)

Τομέας Εκπαίδευσης

Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος

Τεχνική Βοήθεια

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές.

Σε κάθε περίπτωση η εξειδίκευση του προγράμματος, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος θα οριστικοποιεί τις προς χρηματοδότηση δράσεις .

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 Το πλήρες κείμενο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

17/12/2014

Το πλήρες κείμενο με την Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  [1](Αρχική Έγκριση)

 

18/12/2017 

To πλήρες κείμενο του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020” [2] (1η  Αναθεώρηση)

Η Απόφαση της Επιτροπής (C_2017_8798/18.12.2017) [3]

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του  ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης:    www.edulll.gr , www.epanad.gov.gr

Τηλέφωνο: 2103278046

E-Mail: edulllepeaek.gr [4], eydanadmou.gr