Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ψηφιακό Σχολείο

Η στρατηγική για το ψηφιακό σχολείο έχει ως στόχο την πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Αυτό μπορεί να αποτελέσει:

  • για τους εκπαιδευτικούς  ένα μέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, ανταλλαγής  καλών πρακτικών με τους συναδέλφους τους στο «παγκόσμιο χωριό» αλλά και δυνατοτήτων για διαρκή επιμόρφωση.
  • για τους μαθητές ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης, επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής τους ικανότητας.
  • για όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς) ένα εργαλείο συνεργασίας των μελών της αλλά και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της συγκρότησης πολλαπλών «ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης».
  • Ειδικότεροι στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία αποτελούν:
  • Η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα βασίζονται αλλά και θα αξιοποιούν τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Η διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων (digital competence) και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
  • Η δυνατότητα πλήρους και άμεσης ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πράξη των συνεχών τεχνολογικών νεωτερισμών και καινοτομίας.
  • Η δημιουργία υποδομών μόνιμου χαρακτήρα που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αποδοτικού, συνεχώς βελτιούμενου και αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς τη συνεχή ανάγκη παρεμβάσεων από κεντρικούς φορείς και υπηρεσίες της εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μία ψηφιακή στρατηγική για τα σχολεία είναι ξεκάθαρα αντίθετη προς τεχνο-κεντρικές αντιλήψεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ ως μια καινοτομία ή ως μια τάση-μόδα της εποχής. Οι  ΤΠΕ θα πρέπει να θεωρούνται ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, το οποίο με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού θα συντελέσει στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


ΣΤΟΧΟΙ της ψηφιακής στρατηγικής – Συνολικά αναμενόμενα αποτελέσματα

Χρήση από τους καθηγητές των ΤΠΕ στην τάξη από36%σε 75%
Σχολεία με ευρυζωνικότητα30%65%
Σχολεία που έχουν δική τους ιστοσελίδα37%70%
Μαθητές με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου44%75%
Μαθητές ανά ΗΥ178

Αρχείο για "Ψηφιακό Σχολείο"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η  Τροποποίηση  της  µε  αρ.  πρωτ.  10249/01-07-2009  Πρόσκλησης  µε κωδικό  45  στο  πλαίσιο  της  Κατηγορίας  Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|163 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 4 απο 41234