Ψηφιακό Σχολείο

Η στρατηγική για το ψηφιακό σχολείο έχει ως στόχο την πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Αυτό μπορεί να αποτελέσει:

  • για τους εκπαιδευτικούς  ένα μέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, ανταλλαγής  καλών πρακτικών με τους συναδέλφους τους στο «παγκόσμιο χωριό» αλλά και δυνατοτήτων για διαρκή επιμόρφωση.
  • για τους μαθητές ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης, επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής τους ικανότητας.
  • για όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς) ένα εργαλείο συνεργασίας των μελών της αλλά και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της συγκρότησης πολλαπλών «ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης».
  • Ειδικότεροι στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία αποτελούν:
  • Η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα βασίζονται αλλά και θα αξιοποιούν τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Η διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων (digital competence) και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
  • Η δυνατότητα πλήρους και άμεσης ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πράξη των συνεχών τεχνολογικών νεωτερισμών και καινοτομίας.
  • Η δημιουργία υποδομών μόνιμου χαρακτήρα που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αποδοτικού, συνεχώς βελτιούμενου και αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς τη συνεχή ανάγκη παρεμβάσεων από κεντρικούς φορείς και υπηρεσίες της εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μία ψηφιακή στρατηγική για τα σχολεία είναι ξεκάθαρα αντίθετη προς τεχνο-κεντρικές αντιλήψεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ ως μια καινοτομία ή ως μια τάση-μόδα της εποχής. Οι  ΤΠΕ θα πρέπει να θεωρούνται ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, το οποίο με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού θα συντελέσει στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


ΣΤΟΧΟΙ της ψηφιακής στρατηγικής – Συνολικά αναμενόμενα αποτελέσματα

Χρήση από τους καθηγητές των ΤΠΕ στην τάξη από36%σε 75%
Σχολεία με ευρυζωνικότητα30%65%
Σχολεία που έχουν δική τους ιστοσελίδα37%70%
Μαθητές με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου44%75%
Μαθητές ανά ΗΥ178

Αρχείο για "Ψηφιακό Σχολείο"

Εκπαίδευση σε ζητήματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας σε μαθητές όλων των ηλικιών (παιδιά και εφήβους) μέσω εργαλείων που θα παραχθούν από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματόδοτηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά την υλοποίηση έργου για την αποτύπωση των δεδομένων της σχολικής ζωής και την εξαγωγή δεικτών, τάσεων και συμπερασμάτων για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 9319/7-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ανάπτυξη κι Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δίνεται πλέον η δυνατότητα – με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – να προετοιμασθούν, να αξιολογηθούν και να λάβουν πιστοποίηση γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ξεκινάει έργο για την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών των σχολείων και για την επέκταση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 9502/22-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξη «Ψηφιακό Υλικό για τα σχολεία» και την πράξη «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(15/09/2011)  3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 9300/18-06-2010) [80] για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής  ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών στα σχολεία, ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες εκείνες που θα επιταχύνουν την ένταξη διαδραστικών συστημάτων στα γυμνάσια της χώρας και την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα δημοτικά σχολεία (10 Η/Υ για καθένα από τα 800 δωδεκαθέσια δημοτικά και 1 Η/Υ για καθένα από τα μονοθέσια σχολεία).

Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση του σχολείου με ψηφιακές υποδομές που θα ενδυναμώσουν και θα τονώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 1498/10-02-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» [53]
Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 41234