Ψηφιακό Σχολείο

Η στρατηγική για το ψηφιακό σχολείο έχει ως στόχο την πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Αυτό μπορεί να αποτελέσει:

  • για τους εκπαιδευτικούς  ένα μέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, ανταλλαγής  καλών πρακτικών με τους συναδέλφους τους στο «παγκόσμιο χωριό» αλλά και δυνατοτήτων για διαρκή επιμόρφωση.
  • για τους μαθητές ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης, επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής τους ικανότητας.
  • για όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς) ένα εργαλείο συνεργασίας των μελών της αλλά και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της συγκρότησης πολλαπλών «ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης».
  • Ειδικότεροι στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία αποτελούν:
  • Η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα βασίζονται αλλά και θα αξιοποιούν τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Η διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων (digital competence) και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
  • Η δυνατότητα πλήρους και άμεσης ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πράξη των συνεχών τεχνολογικών νεωτερισμών και καινοτομίας.
  • Η δημιουργία υποδομών μόνιμου χαρακτήρα που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αποδοτικού, συνεχώς βελτιούμενου και αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς τη συνεχή ανάγκη παρεμβάσεων από κεντρικούς φορείς και υπηρεσίες της εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μία ψηφιακή στρατηγική για τα σχολεία είναι ξεκάθαρα αντίθετη προς τεχνο-κεντρικές αντιλήψεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ ως μια καινοτομία ή ως μια τάση-μόδα της εποχής. Οι  ΤΠΕ θα πρέπει να θεωρούνται ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, το οποίο με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού θα συντελέσει στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


ΣΤΟΧΟΙ της ψηφιακής στρατηγικής – Συνολικά αναμενόμενα αποτελέσματα

Χρήση από τους καθηγητές των ΤΠΕ στην τάξη από36%σε 75%
Σχολεία με ευρυζωνικότητα30%65%
Σχολεία που έχουν δική τους ιστοσελίδα37%70%
Μαθητές με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου44%75%
Μαθητές ανά ΗΥ178

Αρχείο για "Ψηφιακό Σχολείο"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(30/04/2013)  7η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης [61] (Α.Π 3741/31-03-2010) για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [61] (PDF|415 KB)

 

Περισσότερα »

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 3372/05-03-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας  και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» – Οριζόντια Πράξη στους  Άξονες προτεραιίτητας 4, 5 , του ΕΠ  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Τελικός πίνακας θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων (PDF|140 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

2η Τροποποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 1537/02-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Δεδομένων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων 78 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και 80 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».

 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης (PDF|124 KB)  Περισσότερα »

 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων 78 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και 80 «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».

 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης (PDF|124 KB) 

Περισσότερα »

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

ΑΠ 1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|539 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 (15/09/2011) 2η Επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8671/09-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής  διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης   (PDF|403 KB)

 

Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου και με στόχο να ενισχυθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, επεκτείνει το πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τάξη. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Επικαιροποίηση (Α.Π. 10684/21-06-2011)  της Πρόσκλησης 25041/30-11-2010 για υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο», για τη Πράξη: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 41234