Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Επιχειρηματικότητα

Δεσμευτικός, ειδικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η υλοποίηση και η χρηματοδότηση παρεμβάσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών των νέων εντός του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Βάσει του στόχου αυτού, δύνανται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρεμβάσεις οι οποίες:

  1. Παρέχουν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλους ανεξαιρέτως στοιχειώδη εκπαίδευση ως προς την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα ως προς:  την ουσία του τι είναι επιχείρηση, ποιες είναι οι βασικές παράμετροι για να στηθεί μία επιχείρηση καθώς και ποιες είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηματικά.
  2. Δίνουν σε όλους ανεξαιρέτως  στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης δυνατότητα να μάθουν για την επιχειρηματικότητα σε όλα τα ανωτέρω πεδία.
  3. Υποστηρίζουν τους νέους που έχουν επιχειρηματικό πνεύμα.
  4. Προωθούν τις επιχειρηματικές ιδέες των νέων και τους υποστηρίζουν στις προκαταρκτικές τους ενέργειες.

Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να κινούνται στα εξής τρία βασικά πεδία:

  1. Δράσεις Εκπαιδευτικές (μαθήματα και ειδικά προγράμματα στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Στις εκπαιδευτικές δράσεις εντάσσεται και η επαγγελματική συμβουλευτική για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης)
  2. Διαγωνισμοί/Δράσεις Πρακτικής Άσκησης στην Επιχειρηματικότητα (π.χ. διαγωνισμοί επιχειρηματικών ιδεών, εικονικές επιχειρήσεις κ.ά)
  3. Υποστήριξη των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά με κυριότερα εργαλεία τη δικτύωση των νέων μεταξύ τους, τη δικτύωση των ερευνητών με νέους που ενδιαφέρονται να «επιχειρήσουν», την πληροφόρηση σε πρακτικά θέματα και την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών.

 

Αρχείο για "Επιχειρηματικότητα"

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12615/10-09-2010 Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ» και για την πράξη «Οι μαθητές των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ «επιχειρούν» – Τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ πιο κοντά στην αγορά εργασίας: Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14637/06-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Επιχειρηματικότητα Νέων Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, με το πρότυπο διεθνών  επαγγελματικών συναντήσεων εξέτασης επιχειρηματικών σχεδίων (pitch slams) θα διοργανωθούν από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με στόχο να προετοιμαστούν και να υποστηριχθούν οι νέοι που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν. Περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 6 (PDF| 158 KB)

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Χαλκίδας» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 6 (PDF| 139 KB)

Τίθενται σήμερα σε διαβούλευση τα εξής σχέδια Προσκλήσεων:

(1) Πρόσκληση προς τα ΑΕΙ για μία οριζόντια δράση δικτύωσης και κοινών δράσεων (όπου δυνάμει αποφάσεων των Συνόδων θα υποβάλει πρόταση μία σύμπραξη ΑΕΙ με ένα ΑΕΙ ως leader οι οποίοι θα αναλάβουν για λογαριασμό όλων):

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει την Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στα ΑΕΙ ως δυνητικούς δικαιούχους καλώντας ένα ΑΕΙ (ή μία σύμπραξη ΑΕΙ) να αναλάβει για λογαριασμό όλων

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(2) Πρόσκληση με ανοιχτό περιεχόμενο πράξεων και με δυνητικούς δικαιούχους ομάδες ΑΕΙ (στο ΟΠΣ του ΕΠΕΔΒΜ θα προβλέπεται ένα ΑΕΙ ως leader) για χρηματοδότηση προτάσεων από ομάδες συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, για συγκεκριμένα πεδία δράσης (Δίκτυα Στοχευμένης εμβέλειας)

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(3) Πρόσκληση προς τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης & το ΕΔΕΤ για δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του όλου συστήματος υποστήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιοδρομία

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις Πράξεις

(α) την Πράξη με τίτλο «Μηχανισμός Κεντρικής Υποστήριξης ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης για να αναλάβει ως δικαιούχος μόνος ή σε σύμπραξη με άλλον αρμόδιο φορέα

(β) την Πράξη με τίτλο «Διαδικτυακός κόμβος πληροφόρησης (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) επί ζητημάτων στήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιδορομία (unicareers.gov.grμε δικαιούχο που θα καθορισθεί μετά τη διαβούλευση. Εξετάζονται οι ΕΔΕΤ Α.Ε., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΙΤΥΕ, ή Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (που θα αναθέσει σε ανάδοχο).

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 25 Ιουλίου.

Το αρχείο του (1) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|658 KB)

Το αρχείο του (2) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|697 KB)

Το αρχείο του (3) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|752)

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (Γ.Γ.Ν.Γ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση Και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

ΑΠ4 (PDF|451 KB) – ΑΠ5 (PDF|450 KB) – ΑΠ6 (PDF|450 KB)

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) προχωρά στην αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Περισσότερα »

Την Παρασκευή 1η Απριλίου 2011, οργανώθηκε μία Συνάντηση Εργασίας με προσκεκλημένους από όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας η οποία αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς περιφερειακών Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν  σε όλη την Ελλάδα με αντικείμενο τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών (Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). Περισσότερα »

Με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων οργανώθηκε μία σειρά περιφερειακών Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης σε όλη την Ελλάδα για τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα Στελέχη των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. Περισσότερα »